مرکز خرید پاتریس

شماره تماس : ۰۱۳۳۲۳۴۰۰۸۱

آدرس : رشت – خیابان مطهری – روبه روی کلینیک فارابی – مرکز خرید پاتریس